EuroCupBLKPZKOSZKPZ KOSZ
Kujawy Pomorze Miasto bydgoszcz

PODSTAWY PRAWNE – STATUT

STATUT

KLUBU SPORTOWEGO 

BASKET 25

ROZDZIAŁ 1

 

NAZWA, TEREN
DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

§1

KLUB SPORTOWY „BASKET
25” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców, nauczycieli, sympatyków, sponsorów.

 

§2

1.     Terenem
działania Klubu jest województwo Kujawsko – Pomorskie.

2.     Siedzibą
klubu jest Bydgoszcz.

 

§3

Klub jest
stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.

 

§4

Klub działa zgodnie z
ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach”, ustawą o
systemie oświaty oraz z własnym statutem.

 

§5

Klub używa pieczęci,
godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych
z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

CEL I ŚRODKI
DZIAŁANIA

 

§6

 

Celem
Klubu jest:

 

1.     Promowanie
idei sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki
w poszczególnych kategoriach wiekowych / młodzik / kadet / junior / senior oraz
w innych dyscyplinach sportowych.

2.     Organizowanie
aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz różnorodnych form krajoznawstwa i
turystyki jako promocji zdrowego trybu życia.

3.     Propagowanie
koszykówki jako dyscypliny sportu XXI wieku gry wszechstronnej, która
kształtuje w bardzo dużym zakresie sprawność fizyczną, umysłową i pozytywne
cechy charakteru i osobowości młodego człowieka.

4.     Promowanie
koszykówki seniorów jako celu sportowego dla dzieci i młodzieży.

 

§7

Klub realizuje swoje
zadania statutowe poprzez:

1.     Współdziałanie
z władzami samorządowymi miast i województwa oraz innymi klubami sportowymi i
innymi ciałami prawnymi, które deklarują pomoc finansową i organizacyjną
poprzez różne formy umów prawnych.

2.     Planowanie
i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół, w których odbywają się zajęcia oraz o
pomoc organizacyjną i materialną rodziców, sympatyków – sponsorów i władz
miejskich
i wojewódzkich do tego powołanych.

3.     Szkolenie
i doskonalenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki w poszczególnych kategoriach
wiekowych / młodzik / kadet / junior / senior / oraz w innych dyscyplinach
sportowych.

4.     Uczestnictwo
w turniejach, rozgrywkach ligowych i tym podobnych imprezach sportowych
organizowanych na obszarze całego kraju.

5.     Organizowanie
współzawodnictwa sportowego w poszczególnych grupach szkoleniowych.

6.     Prowadzenie
w/w zajęć ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

§8

1.     Klub
opiera swą działalność na pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy
rodziców uczniów.

2.     Klub
może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
w następującym zakresie:

a)     działalność
obiektów sportowych,

b)     działalność
klubu sportowego,

c)     działalność
służąca poprawie kondycji fizycznej,

d)     pozostała
działalność związana ze sportem,

e)     pozostała
działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

f)      pozostała
działalność – reklama.

 

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

a)     zwyczajnych

b)     wspierających

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

CZŁONKOWIE I ICH
PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§10

1.     Członkami
zwyczajnymi Klubu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy
po złożeniu pisemnej deklaracji zostaną zarejestrowani w kartotece klubowej
i otrzymają legitymację klubową, która jest w oparciu o kartotekę dokumentem
stwierdzającym przynależność klubową.

2.     Małoletni
mogą być członkami Klubu po wyrażeniu zgody ich przedstawicieli ustawowych.

3.     Członkami
zwyczajnymi Klubu są również trenerzy, którzy po zarejestrowaniu
w kartotece klubowej według procedury jak w punkcie 1 §10 zostają zatrudnieni
przez Zarząd Klubu na warunkach i formie uwzględniających możliwości finansowe
i organizacyjne.

 

§11

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.
Uczestnictwa
w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z
ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – „Prawo o
stowarzyszeniach”.

2.
Zgłaszania
propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3.
Uczestnictwa
w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4.
Korzystania
z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

5.
Korzystania
z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§12

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby
fizycznej i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez
Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

Członkowie wspierający Klub są
zobowiązani posiadać legitymację klubową.

 

§13

Członkowie wspierający
mają prawo do:

1.
Uczestnictwa
bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

2.
Zgłaszania
wniosków i propozycji władz Klubu.

3.
Korzystania
z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§14

 

Do
obowiązków członków Klubu należy:

1.
Branie
czynnego udziału w działalności Klubu.

2.
Przestrzeganie
postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3.
Godne
reprezentowanie barw Klubu.

4.
Płacenie
składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

 

§15

Członkowstwo Klubu
ustaje poprzez:

1.     Dobrowolne
wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu – nie dotyczy zmiany barw Klubu.

2.     Skreślenie
z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a)     umyślnego
naruszenia postanowień statutu,

b)     nie
branie udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku,

c)     działanie
na szkodę Klubu.

3.     Rozwiązanie
się Klubu.

4.     Przy
zmianie barw klubowych za zgodą i warunkami określonymi przez Zarząd Klubu.

5.     W
razie śmierci członka Klubu.

 

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

WŁADZE KLUBU

 

§16

 

1.     Władzami
Klubu są:

a)     Walne
Zebranie Klubu,

b)     Zarząd

c)     Komisja
Rewizyjna

2.     Kadencja
wybieralnych władz trwa 5 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym w
zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3.     Uchwały
wszystkich Władz Klubu zapadają bezwzględną większością głosów o ile postanowienia
statutu nie stanowią inaczej.

 

§17

1.     Walne
Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne
lub nadzwyczajne.

2.     Walne
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku
(względem zatwierdzenia sprawozdania finansowego) lub wcześniej, gdy zaistnieje
sytuacja grożąca rozwiązaniem Klubu.

3.     Nadzwyczajne
Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)     z
własnej inicjatywy,

b)     na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub Rady Nadzorczej,

c)     na
wniosek 50% członków Klubu.

d)     na
wniosek 50% rodziców członków małoletnich.

4.     Nadzwyczajne
Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż na 1 miesiące
od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

 

§18

1.     Do
wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a)     uchwalanie
programów działalności sportowej, organizacyjnej Klubu

b)     rozpatrywanie
i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

c)     uchwalanie
na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d)     wybór
Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)     podejmowanie
uchwał o zmianie statutu,

f)      rozpatrywanie
innych spraw wniesionych w punkcie Wolne Wnioski,

g)     podejmowanie
decyzji w sprawie wysokości składek członkowskich.

2.     Walne
Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności 50% członków
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
o ile termin był podany w zawiadomieniu.

3.     W
Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone
przez Zarząd.

 

§19

1.     Zarząd
Klubu składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Klubu,
który spośród siebie wybiera:

a)     Prezesa

b)
V-ce
Prezesa

c)
Skarbnika

d)
2
członków Zarządu

2.     Zebrania
Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3.     Do
ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność najmniej 3 z 5 członków
Zarządu Klubu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa Klubu.

4.     W
okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Prezes i Manager zajmują się bieżącą
działalnością Klubu.

 

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy:

a)     Reprezentowanie
Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

b)     Wykonywanie
uchwał Walnego Zebrania Klubu.

c)     Uchwalanie
comiesięcznych planów działania i preliminarzy budżetowych.

d)     Powoływanie
i rozwiązywanie komisji problemowych.

e)     Przyjmowanie
i skreślanie członków Klubu.

f)      Zarządzanie
majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g)     Podejmowanie
decyzji w sprawie zmian barw klubowych i podpisywanie umów z tym związanych
oraz umów transferowych.

h)     Podejmowanie
działań zmierzających do pozyskania sponsorów i zawieranie umów związanych ze
sponsoringiem.

i)      Składanie
sprawozdań z działalności Klubu.

j)      Podejmowanie
działań mających na celu pozyskanie kadry trenerskiej.

k)     Działanie
wg. regulaminu Zarządu uchwalonego przez Walne Zebranie

 

1.     Członek
Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu
Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze
statutem lub ustaje jego członkostwo w Klubie.

2.     Uchwałę
o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd
zwykłą większością głosów.

 

§21

1.     Komisja
Rewizyjna jest organem kontrolującym władze Klubu.

2.     Komisja
Rewizyjna składa się z 2-3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3.     Komisja
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.     Komisja
Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5.     Czynności
kontrolne Komisja Rewizyjna przeprowadza w minimum 2 osobowym składzie.

6.     Do
czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)     przeprowadzanie
okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b)     wydawanie
zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności, określenie sposobów i terminów ich usunięcia,

c)     składanie
sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz
stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,

d)     występowanie
z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z
wnioskiem o zwołanie Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem
lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§22

1.     Członek
Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej
składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze
Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Klubu.

2.     Uchwałę
o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje
Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

 

§23

W przypadku powstania
wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania
nowych członków. Liczba osób dokooptowana do Zarządu nie może przekroczyć 1/3 pochodzących
z wyborów.

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

WYRÓŻNIENIA I
KARY

 

§24

1.     Za
aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.     Zasady
oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez
Zarząd Klubu.

 

§25

1.     W
razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi
przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu –
prawo wymierzania następujących kar:

a)     upomnienia,

b)     nagany,

c)     zawieszenia
w prawach członka na okres 12 miesięcy,

d)     kary
finansowej,

e)     wykluczenia.

2.     Od
uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3.     Uchwała
Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

RODZIAŁ 6

 

MAJĄTEK i
FUNDUSZE KLUBU

 

§26

1.     Na
Mątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze gromadzone
na koncie klubowym.

2.     Na
fundusze Klubu składają się:

a)     składki
członkowskie,

b)     darowizny
i zapisy,

c)     dotacje
na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

d)     dotacje
na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

e)     dochody
z majątku,

f)      fundusze
z umów sponsorskich,

g)     wpłaty
z imprez organizowanych przez Klub,

h)     inne
wpływy.

3.     Organem
właściwym do podejmowania decyzji w sprawie wysokości składek jest Walne
Zebranie Członków Klubu. W okresie między Walnymi Zebraniami Klubu Skarbnik
jest odpowiedzialny za kontrole wpłat wynikających ze składek członkowskich.
Skarbnik
na Walnym Zebraniu Członków Klubu zdaje z tego relację i składa wniosek o
podwyższenie/obniżenie składek członkowskich.

 

§27

 

1.
Dla
ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych a także
zaciągania zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictw w zakresie
podpisania wszelkich umów wymagane są podpisy dwóch z trzech osób prezydium
Zarządu: Prezesa, V-ce Prezesa oraz Skarbnika.

2.
Do
podpisania dokumentów w zakresie działalności bieżącej, która nie dotyczy
§27 pkt 1 jest wymagany podpis jednego z członków Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ 7

 

ZMIANA STATUTU I
ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU

 

§28

Zmiany statutu Klubu
wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej:

a)     50%
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,

b)     30%
w drugim terminie.

 

§29

1.     Rozwiązanie
się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a 30% w drugim terminie.

2.     Uchwała
o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek.